Kontakt:

Sídlo spoločnosti:

FIREPOS, s.r.o.
Romanova 5, 851 02 Bratislava

Poštová adresa:

Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

Telefonický kontakt:

+421 917 655 117
+421 911 338 088

E-mail:

firepos@firepos.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 45 510 946
IČO DPH: SK2023032605
DIČ: 2023032605

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2747787058/0200
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vl. č.: 64998/B

FIREPOS.sk | Ponuka služieb


OBSAH:

Protipožiarne prestupy technológií tzv. protipožiarne upchávky

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií

Protipožiarne nátery káblových rozvodov

Hasiace prístroje

Hydrantové zariadenia s príslušenstvom

Stabilné hasiace zariadenia

Elektrická požiarna signalizácia
Protipožiarne prestupy technológií tzv. protipožiarne upchávky

    Počas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné spári. Tieto si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií (vertikálne, horizontálne) a tým zabraňujú šíreniu ohňa prípadne dymu.

    V danej oblasti poskytujeme odborné posúdenia, poradenstvo i profesionálne realizácie protipožiarnych prestupov:

    - jednotlivých technológií (potrubné rozvody, káblové rozvody, VZT)
    - konštrukčných prvkov (prievlaky, väzníky, stĺpy)
    - stykov požiarne deliacich stien so stropom
    - stavebných a dilatačných spár

    Navrhnutý systém utesnenia a použitie jednotlivých materiálov závisí od druhu prestupujúcej technológie, typu požiarne deliacej konštrukcie, požadovanej požiarnej odolnosti, prípadne od konkrétnych podmienok realizácie a užívania, avšak vždy v súlade s technologickým postupom stanoveného výrobcom daného materiálu. Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie protipožiarnych upchávok. Neoddeliteľnou súčasťou našej dodávky je i vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie.

Vybrané vzorové utesnenia prestupov:

    - Prestupy plastových potrubí pomocou manžiet
    - Prestupy plastových potrubí pomocou protipožiarnej napeňujúcej pásky
    - Prestupy izolovaných potrubí
    - Prestupy VZT
    - Prestupy káblových rozvodov
    - Prestupy oceľové potrubia
    - Dilatačné spáry
    - Stavebné spárySpäť na obsahProtipožiarne nátery oceľových konštrukcií

    V dôsledku vysokej teploty oceľ stráca svoju nosnosť, dochádza k deformácii nosníkov a následne k zrúteniu stavby. Zvýšenie požiarnej odolnosti a tým oddialenie straty stability oceľových konštrukcií sa dosahuje aplikovaním protipožiarneho náteru, v ktorom pri náraste teploty na hodnotu cca 180 – 200 °C dôjde k chemickej reakcii niekoľkonásobného zväčšenia svojho objemu tzv. napenenia.

    Dôležité je správne navrhnutie minimálnej hrúbky suchého náteru podľa dimenzačnej tabuľky, ktorú vydáva výrobca a závisí od jednotlivých typov profilov a požadovanej požiarnej odolnosti oceľovej konštrukcie. Samotná aplikácia závisí od podmienok realizácie, konečnej vizualizácie, prípadne požiadaviek zákazníka. Protipožiarny náter je možné aplikovať ručne štetcom, valcovaním, prípadne striekaním, avšak prihliadnuc na jeho skladbu nemožno porovnávať konečný estetický dojem s povrchmi štandardných náterov. Naša spoločnosť aplikuje výlučne rokmi osvedčené protipožiarne nátery, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Po ukončení realizácie protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií je vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie, vrátane protokolov meraní hrúbok náteru, naším štandardom.Späť na obsahProtipožiarne nátery káblových rozvodov

    Protipožiarne nátery káblových rozvodov sa používajú na zvýšenie odolnosti elektrických káblov vo zväzkoch proti šíreniu ohňa a taktiež na zabezpečenie funkčnej schopnosti kábla počas požiaru. Nami používané materiály neobsahujú rozpúšťadlá, sú neutrálne voči izolácii káblov a disponujú veľmi dobrou tepelnou vodivosťou.


Späť na obsahHasiace prístroje

    V našej ponuke sa taktiež nachádza i široká ponuka všetkých druhov hasiacich prístrojov, v rôznych objemoch náplní. Hasiace prístroje dodávané našou spoločnosťou sú riadne certifikované podľa európskej technickej normy EN3. Všetky typy sú navrhované pre jednoduchú obsluhu a hlavne vysoký hasiaci účinok, ktorý umožní aj nezaškoleným osobám účinný protipožiarny zásah. Súčasťou našej ponuky je i montáž a rozmiestnenie podľa projektovej dokumentácie.

    - Hasiace prístroje práškové
      univerzálne hasiace prístroje - hasenie požiarov triedy A, B, C

    - Hasiace prístroje CO2
      hasenie požiarov triedy B, C

    - Hasiace prístroje vodné
      hasenie požiarov triedy A

    - Hasiace prístroje penové
      hasenie požiarov triedy A, BSpäť na obsahHydrantové zariadenia s príslušenstvom

    Taktiež ponúkame i široký sortiment hydrantových zariadení, hadicových navijakov a kompletné hydrantové príslušenstvo (hadice, prúdnice, ventily, spojky a pod.)Späť na obsahStabilné hasiace zariadenia

    V spolupráci s kvalifikovaným a renomovaným týmom špecialistov ponúkame taktiež i kompletné dodávky a montáže stabilných hasiacich zariadení.

    Stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej k stavebným konštrukciám, riadiacej ventilovej stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú pevne pripojené k rozvodnému potrubiu. Potrubná sieť so sprchovými hlavicami je napojená na zdroj vody.

    V prípade požiaru zo sprchových hlavíc pri požiari vyteká vo forme sprchového prúdu voda na plochu, kde požiar vznikol. Voda v prípade požiaru hasí dané miesto, ochladzuje stavebné konštrukcie a okolitý priestor a pri vyšších teplotách sa voda rýchlo odparuje, vytláča kyslík a vytvára tým inertnú atmosféru, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíku potrebného k horeniu.


     Mokré systémy sú najčastejšie používaným hasiacim systémom. Pri tomto systéme hasiaceho zariadenia je celá potrubní sieť naplnená vodou pod stálym tlakom. V prípade požiaru voda ako hasiaci prostriedok bezprostredne k dispozícii v dostatočnom množstve. Mokré sprinklerové systémy sa používajú v priestoroch bez nebezpečenstva mrazu v interiéri budov.

     Suché systémy sa od mokrých líšia tím, že potrubná sieť nie je naplnená vodou, ale tlakom vzduchu. To umožňuje použitie v objektoch ohrozených mrazom, ako sú parkoviská a nevykurované skladové haly.

    Predstihové zariadenia nachádzajú svoje uplatnenie v zónach so zvýšeným zabezpečením, v ktorých je v každom prípade nutné zabrániť neúmyselnému úniku požiarnej vody. Preto je pre spustenie zariadenia potrebná aktivácia dvoch nezávislých vzájomne prepojených spúšťacích mechanizmov. Spustení môže nastať jedine pri súčasnej aktivácii obidvoch spúšťacích mechanizmov.

Stabilné hasiace zariadenia:

    - Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové
    - Stabilné hasiace zariadenia drenčerové
    - Stabilné hasiace zariadenia penové
    - Stabilné hasiace zariadenia plynovéSpäť na obsahElektrická požiarna signalizácia

    - Ústredne elektrickej požiarnej signalizácie
    - Ústredne pre stabilné hasiace zaraidenia
    - Riadiace systémy
    - Špeciálne hlásiče
    - PríslušenstvoSpäť na obsah


© 2010 FIREPOS.sk | All rights reserved | Designed by .BranoV.